• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế TNCN

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

30/01/2019 4:15:47 PM | 783

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, được miễn tính thuế TNCN mới nhất năm 2018 quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

Theo quy định về Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC  bao gồm các khoản phụ cấp sau:

1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Các bạn xem cụ thể mức ưu đãi tại: Nghị định 20/2015/NĐ-CP – Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công.

 2. Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

Các bạn tham khảo chi tiết tại các văn bản sau: 

Quyết định 47/2002/QĐ-TTg, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, Quyết định 53/2010/QĐ-TTg, Thông tư 171/2001/TT-BQP, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định 40/2011/QĐ-TTg.

3.  Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC.

4.  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư 07/2005/TT-BNV, Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư 26/2006/TT-BVHTT.

5. Phụ cấp thu hút,

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC, Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP, Nghị định 19/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2009/NĐ-CP.

6.  phụ cấp khu vực.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT.

7. Trợ cấp khó khăn đột xuất.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư 09/2012/TT-BQP, Nghị định 05/2016/NĐ-CP, Nghị định 27/2016/NĐ-CP.

8. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động.

 Các bạn tham khảo chi tiết tại: Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

9. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Luật bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

10. Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Luật bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

11.  trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Bộ luật lao động 2012, Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

12. trợ cấp thất nghiệp.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Luật việc làm 2013, Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

13. Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Các bạn tham khảo chi tiết tại:  Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

 14. Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13, Quyết định 269/2005/QĐ-TTg.

15. Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật.

Các bạn tham khảo chi tiết tại: Nghị định 116/2010/NĐ-CP,  Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

16. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.(Được bổ sung bởi Điều 11 TT 92/2015/TT-BTC)

17. Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

 Các bạn tham khảo chi tiết tại: Quyết định 75/2009/QĐ-TTg.

18. Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Có rất nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về phụ cấp đặc thù ngành nghề, trong đó có: 

Quyết định 72/2007/QĐ-TTg, Quyết định 148/2008/QĐ-TTg, Quyết định 78/2009/QĐ-TTg, Thông tư 109/2014/TT-BQP, Quyết định 73/2011/QĐ-TTg, Nghị định 113/2015/NĐ-CP.