• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Văn bản pháp quy về thuế

23/01/2019 4:36:58 PM | 1096

Văn bản pháp quy về thuế

# Thông tin File
1

Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 – Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/09/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BCT và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2017.

2

Thông tư 31/2017/TT-BTC Sửa đổi TT 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Ngày 18/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 02/06/2017

3

Thông tư 173/2016/TT-BTC Sửa đổi bổ sung Khoản 3, Đ.15 TT 219/2013/TT-BTC

Ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC  nhằm sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2015 về quy định Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ 15/12/2016

4

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

Ngày 12/08/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC  nhằm hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, TTĐB, quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi

5

Thông tư 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn Thuế GTGT

Thông tư 99/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/06/2016 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/08/2016 thay thế cho thông tư 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010, Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012, Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 

6

Thông tư 21/2016/TT-BTC Hướng dẫn kê khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN

Thông tư 21/2016/TT-BTC  được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/02/2016 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN  tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP, thông tư này có hiệu lực thi hàng từ 01/04/2016

7

Thông tư 193/2015/TT-BTC Sửa đổi bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

Thông tư 193/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2015 nhằm sửa đổi, bổ sung  thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Thông tư này có hệu lực thi hành từ 10/01/2016

8

Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN

Ngày 15/06/2015 Bộ Tài chính ban hàng thông tư 92/2015/TT-BTC  nhằm hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN  từ 2015 trở đi, các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

9

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản lý thuế tại 12/2015/NĐ-CP

Ngày 27/02/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2015

10

Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về Thuế

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

11

Thông tư 134/2014/TT-BTC về nộp và hoàn thuế GTGT đối với máy móc và thiết bị nhập khẩu

Thông tư 134/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/09/2014 nhằm hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2014.

12

Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014……

13

Thông tư 83/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danhmục hàng Nhập khẩu

Ngày 26/06/2014 Bộ Tài chính ban hành thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2014

14

Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá khi xuất cảnh

Thông tư 72/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/05/2014 nhằm quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, thay thế Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 , Quyết định số 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012

15

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

16

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN

Thông tư 141/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

17

Nghị định 10/2017/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT

Ngày 09/02/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2017/NĐ-CP nhằm ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/BĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

18

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

Ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016

19

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành

20

NĐ 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế

Nghị định số 91/2014/TT-BTC được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

21

Nghị định 209/2013/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT: Người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT……. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

22

NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

23

Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/07/2016

- Quốc hội ban hành ngày 6/4/2016 

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

24

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

- Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014 

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

25

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

- Chính phủ ban hành ngày 19/06/2013

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

26

Luật số 13/2008/QH12 – Luật Thuế Giá trị gia tăng

-  Chính phủ ban hành ngày 03/06/2008

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009